Om Sveriges Ridläger

SRR är en förkortning av Sveriges Ridlägers Riksförbund. Vår webbportal ger dig inspiration genom många spännande och kittlade presentationer av ridläger Sverige runt.

SRR bildades den 29 augusti 1970 i Jönköping och är en intresseorganisation med ett 50 tal ridläger anslutna.

Sveriges Ridlägers Riksförbund är en ideell förening och dess medlemmar utgörs av fysiska eller juridiska personer som driver ridläger, ridskolor eller annan ridutbildning. Endast personer som har tillstånd av kommunen att driva ridläger kan vara medlem i SRR.

Ändamålet med SRR är
• att samordna marknadsföringen av alla medlemmars ridläger
•att genom medlemmarnas verksamhet främja ridutbildning och ridlägerverksamhet inom landet.
• att samarbeta med berörda myndigheter och organisationer för hästsport och ungdomsverksamhet

Verksamheten är

• att utveckla effektiv marknadsföring för SRR och dess medlemmar
•att verka för god kvalitet på medlemmarnas ridläger.
•att verka för skapande av lämpliga anläggningar.
•att verka för att ändamålsenligt hästmaterial används och att god hästhållning iakttas
• att samordna Förbundets verksamhet

Verksamhetsgaranti:
SRR ställer följande krav för medlemmar
• Regler från myndigheter skall följas (Hälso-, Miljökontor, Jordbruksverket, Skatteverket etc.)

SRRs uppträdande vid klagomål.
SRR har ingen egen kontrollfunktion och avgör inte klagomål.
• Alla till SRR inkomna klagomål dokumenteras och skickas till resp. medlem för yttrande och ev. uppgörelse.
• Om enighet inte kan nås kan den klagande framföra klagomålen till respektive tillståndsgivande myndighet. Myndigheten beslutar om ev. indragning av tillstånd och därmed kan SRR utesluta den medlemmen.
• Vår medlem skall i första hand sträva efter en uppgörelse med kunden. Kan ingen uppgörelse uppnås kan kunden föra ekonomiska krav vidare till ARN.

När det gäller SRR:s ansvar och möjligheter att påverka situationer är det emellertid så att förbundets möjligheter är begränsade så länge de kontrollerande myndigheternas krav är tillgodosedda av arrangören.
SRR har ingen juridisk möjlighet att vidta åtgärder för att driva frågor för verksamheten eller stänga ner. SRR har inte juridisk möjlighet att tvinga den enskilda arrangören till åtgärder.
Är man som kund missnöjd med hur en arrangör agerar i en situation är vårt råd att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden ( ARN) för att få sitt ärende prövat.


Vår målsättning är att leva upp till kundernas högt ställda förväntningar och ge en oförglömlig lägervistelse !
 

Kontakt:

SRR,s kansli: info@ridlager.org

SRRs styrelse:

Vår ordförande
Anna Wemlert.

Styrelsen:

Nina Brunstedt - Sekreterare

Gunilla Hardenborg: Ekonomiansvarig
 

Emma Toller: Ansvarar för hemsida och Facebooksida.
 

Claes Pettersson: Marknadsföringsansvarig. 

Styrelseledamöterna i SRR har alla en mycket lång erfarenhet av att driva ridläger​